PRIVACY NOTICE

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÖZEL Avukatlık Danışmanlık tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenmektedir.

ÖZEL Avukatlık Danışmanlık (“ÖZEL” olarak anılacaktır), kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. ÖZEL tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve İşlenme Amaçları

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz ÖZEL tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda ve ÖZEL ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, ÖZEL tarafından sağlanan hizmete bağlı olarak, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanmaktadır.

ÖZEL işe alım sürecinde, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile özgeçmişlerini “info@ozel.law” e-posta adresine yollamaları, mülakat esnasında sorulan soruları kendi rızaları ile yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, LinkedIn vb. gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile başvuranların kişisel verilerini elde edilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel veriler:

 1. Talep edilen hizmetlerin sunulması,
 2. Hem hukuki hem iş stratejilerin planlanması,
 3. İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi
 4. Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, ilgili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,
 5. Hukuk alanındaki gelişmeler ve yasal mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi verilmesi,
 6. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü
 7. Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve ilgililerinin belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
 8. Müvekkil ilişkilerinin yürütülmesi,
 9. Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası,
 10. Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi,
 11. Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,

amaçları ile işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

ÖZEL tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

Bu kişi ve Kurumlar ÖZEL’in; iş ortakları, avukatları ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Ayrıca verileriniz ÖZEL tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu verilerin aktarılması ile ilgili tüm tedbirler ÖZEL tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Veriler; gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak bu metnin amaçlarının gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

3. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel verileriniz her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde sayılan amaçlar doğrultusunda toplanabilir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle ÖZEL’e iletmeniz durumunda talepleriniz ÖZEL tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Yukarıda belirtilen haklar ile ilgili taleplerinizi info@ozel.law kayıtlı e-posta adresinden iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir ücret gerektirdiği hallerde, ÖZEL tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

CLARIFICATION TEXT ON PERSONAL DATA PROCESSING

The extent to which your personal data can be processed by ÖZEL Attorney Consultancy as a “Data Officer” is explained below. Your personal data is processed by the Data Officer within the framework described below and always in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 (“Law”).

ÖZEL Attorney Consultancy (“ÖZEL”) shows maximum sensitivity to the security of personal data. The scope of processing your personal data by ÖZEL is explained in detail below.

1. Collection Methods of Personal Data and Purposes of Processing

Collection methods of personal data and legal reasons:

Your personal data is collected by ÖZEL in physical or electronic environment upon your declarations and within the framework of the relationship between ÖZEL and you. In this context, your personal data is collected through the databases of various institutions and organizations, depending on the service provided by ÖZEL, to the extent permitted by the relevant legislation and agreements and within the limits drawn, by obtaining your consent when legally required.

ÖZEL collects the personal data of applicants who sent their CVs to “info@ozel.law” e-mail address with their explicit consent during recruitment process, answer the questions asked during the interview with their consent, or by utilizing CV viewing methods of human resources software programs (such as Kariyer.net, LinkedIn, etc.) rendering candidate pool and publishing announcement services.

Your personal data collected through these methods are processed within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in the 4th, 5th and 6th articles of the Law No. 6698.

Personal Data will be processed for:

 1. Providing the requested services,
 2. Planning both legal and business strategies,
 3. Evaluation of candidates in recruitment processes
 4. Providing information to the Authorized Court, Enforcement Office, relevant institutions and/or organizations,
 5. Giving information about developments in the field of law and legal legislation updates,
 6. Execution of contract processes and determination and control of the signatory powers of the parties signing the relevant documents
 7. Registration of identity, address, tax number and other information necessary for the identification of the owners and persons concerned of all kinds of business and transactions, and their arrangement on paper or electronically,
 8. Managing client relations,
 9. Execution and/or performance of a legal consultancy contract,
 10. Execution of information security process,
 11. Preparation of client meetings held in our law firm, consultancy offers, legal reports and examination of offers for other legal services,

2. To Whom Personal Data May Be Transferred And For What Purposes

Your personal data collected by ÖZEL will be transferred to 3rd parties within the scope of the personal data processing conditions specified in the 5th and 6th articles of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 and limited to the purposes specified in this document and in accordance with the 8th and 9th articles of the Law on the Protection of Personal Data.

These persons and Institutions are ÖZEL’s business partners, lawyers and authorized courts and/or enforcement offices and public institutions and organizations. In addition, your data can be sent directly or indirectly within the framework of personal data processing conditions and purposes specified by ÖZEL to third parties from whom it receives or plans to receive consultancy, support or legal services abroad, third parties from which it receives or plans to receive consultancy support or service in other matters, legally authorized institutions and organizations. All measures regarding the transfer of this data are taken by ÖZEL. In addition, a commitment is taken that the third parties who transfer data also take the necessary technical and administrative measures.

Data can be transferred to data processing infrastructures, cloud computing systems in order to realize the purposes of this text by taking the necessary security and legal measures, and can be archived in electronic or physical environments in order to fulfill legal obligations.

3. Rights of Data Owners and Exercising These Rights

Your personal data may be collected in all kinds of written, verbal and electronic media for the purposes listed in the 1st article of this clarification text. Your personal data collected through these methods can also be processed and transferred for the purposes specified in articles (b) and (c) of this Information within the scope of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 5 and 6 of the Law No. 6698.

As personal data owners, if you submit your requests regarding your rights stated below to ÖZEL using the methods specified under the heading of Exercise of Rights by Data Owners, your requests will be evaluated and finalized by ÖZEL as soon as possible and in any case within 30 (thirty) days.

4. Rights of Personal Data Owner Enumerated in Article 11 of the Law on Protection of Personal Data

 1. Learning if your personal data has been processed,
 2. Requesting information regarding the personal data if they are processed,
 3. Learning the purpose of his data processing and whether this data is used for intended purposes,
 4. Knowing the third parties to whom your personal data has been transferred inside or outside the country,
 5. In case your personal data is incomplete or inaccurately processed, requesting that these be corrected and requesting that the transactions made within this scope be notified to third parties where your personal data is transferred,
 6. Requesting deletion or disposal of personal data in case the reasons that require processing have been eliminated despite the fact that it has been processed in accordance with the Law on PDP and other relevant legal provisions and requesting notification to the third parties to whom personal data has been transferred,
 7. Making an objection in case there comes a disadvantageous result after analyzing the processed data exclusively by means of automated systems,
 8. Claiming damages if you incur losses due to unlawful processing of your personal data.

5. Exercise of Rights by Data Owners

You can forward your requests regarding the above-mentioned rights via the registered e-mail address of  info@ozel.law . In cases where the conclusion of the aforementioned requests also requires a fee, ÖZEL may charge the applicant the fee in the tariff determined by the Personal Data Protection Board.